Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Praktyki i staże

Procedura odbywania praktyk oraz staży w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykaz skrótów:

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PUP - Powiatowy Urząd Pracy
SKO - Samodzielna komórka organizacyjna
Strategia ZZL - Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2010-2012
ZP - Zespół Zarządzania Personelem

Zakres:

I. Zasady ogólne.
II. Tryb postępowania przy organizacji praktyk oraz staży w Biurze NFOŚiGW.

Definicje:

1) Praktyka studencka – uzyskiwanie doświadczenia i nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań w miejscu pracy przez osobę posiadającą status studenta, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Może odbywać się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy NFOŚiGW a szkołę wyższą (zwaną również uczelnią) lub porozumienia zawartego pomiędzy NFOŚiGW i samym studentem.

2) Praktyka absolwencka – uzyskiwanie doświadczenia i nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w miejscu pracy przez osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy NFOŚiGW a absolwentem, zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052).

3) Staż dla bezrobotnych – nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych        do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawieranej między NFOŚiGW a właściwym starostą, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Praktyki oraz staże w NFOŚiGW organizowane są w jego siedzibie przy ul. Konstruktorskiej 3A i ul. Brackiej 4, w ciągu całego roku kalendarzowego. Odbywają się one w oparciu o plan praktyk oraz staży opracowywany przez ZP na początku każdego roku kalendarzowego na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez SKO, z zastrzeżeniem wskaźnika przyjętego w Strategii ZZL.
 2. Za koordynację praktyk i staży organizowanych w NFOŚiGW odpowiedzialny jest ZP.
 3. Dokumentację praktyk i staży oraz rejestrację w obowiązującym systemie informatycznym kadrowo – płacowym prowadzi osoba odpowiedzialna za sprawy praktyk w ZP lub inna osoba wyznaczona przez kierownika ZP.
 4. O przyjęcie na praktyki studenckie może ubiegać się student, tj. osoba kształcąca się na studiach wyższych. Przez studia wyższe rozumie się studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia, w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.). NFOŚiGW dopuszcza możliwość odbywania praktyk studenckich również przez słuchaczy studiów podyplomowych, jak również doktoranckich.
 5. O przyjęcie na praktyki absolwenckie może się ubiegać absolwent, tj. osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia, w myśl ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (patrz „Definicje” pkt 2).
 6. O przyjęcie na staż może ubiegać się osoba spełniająca warunki, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (patrz „Definicje” pkt 3).

II. POSTĘPOWANIE

II.1. Postępowanie w przypadku praktyk studenckich i absolwenckich

 1. Praktyki studenckie mogą odbywać studenci szkół wyższych, którzy zgłoszą się na praktykę oraz uzyskają zgodę swojej uczelni.
 2. Na wniosek uczelni, Prezes NFOŚiGW lub osoba przez niego upoważniona, może zgodzić się na podpisanie porozumienia w sprawie praktyk studenckich pomiędzy NFOŚiGW a uczelnią.
 3. Wymagania dotyczące kwalifikacji oraz poziomu wykształcenia niezbędnych do podjęcia praktyki absolwenckiej określa NFOŚiGW. Są one uzależnione od aktualnych potrzeb SKO przyjmującej na praktykę.
 4. Z uczestnikiem praktyki absolwenckiej podpisywana jest umowa zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.
 5. Praktyki studenckie i absolwenckie (dalej: praktyki) w NFOŚiGW mogą trwać w sumie nie dłużej niż 3 miesiące i zwyczajowo rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 8:00. Czas pracy praktykanta odbywającego praktyki nie może przekraczać 8 godzin na dobę       i 40 godzin tygodniowo.
 6. Praktyki organizowane w NFOŚiGW są nieodpłatne. NFOŚiGW nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania, zakwaterowania praktykanta oraz innych kosztów związanych z odbywaniem praktyki. Na podstawie indywidualnej decyzji Prezesa Zarządu praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie, przy czym wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.).
 7. Zgłoszenie na praktykę powinno zawierać:
  1) wypełniony formularz aplikacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury;
  2) oświadczenie kandydata o byciu studentem/absolwentem.
 8. Zgłoszenie na praktykę składane jest w ZP na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Student/absolwent (zwany również praktykantem) zobowiązany jest również do przedstawienia ZP do wglądu dowodu osobistego oraz świadectwa ukończenia szkoły/legitymacji studenckiej lub innego dokumentu poświadczającego fakt odbywania nauki.
 9. Kwalifikacji kandydata na praktykę dokonuje kierujący komórką organizacyjną, do której kandydat aplikował, w oparciu o plan praktyk oraz staży, o którym mowa ust. 1 rozdziału I. Kandydaturę zatwierdza Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.
 10. Zatwierdzony kandydat informowany jest o terminie praktyki przez ZP, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia praktyki.
 11. Kandydat, który ze względu na brak możliwości odbycia praktyki w oczekiwanym terminie, nie został zakwalifikowany na praktykę w NFOŚiGW, informowany jest o tym przez ZP drogą mailową lub telefonicznie.
 12. Kandydat, o którym mowa w ust. 11, może ubiegać się o przyjęcie na praktykę w innym terminie.
 13. Praktykant zobowiązany jest do:
  1) przedstawienia dowodu posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), obejmującego okres trwania praktyki, najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia;
  2) przestrzegania zasad obowiązujących użytkowników sieci komputerowej NFOŚiGW;
  3) przestrzegania Kodeksu etyki pracowników NFOŚiGW;
  4) odbycia przeszkolenia bhp i ppoż.;
  5) wykonywania prac objętych programem praktyki;
  6) wykorzystywania powierzonego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem;
  7) niewynoszenia z siedziby NFOŚiGW dokumentów lub ich kopii bez zezwolenia opiekuna praktyki lub kierownika SKO;
  8) nierozpowszechniania w formie ustnej lub pisemnej informacji dotyczących NFOŚiGW, które w przypadku znalezienia się w niepowołanych rękach mogłyby działać na szkodę instytucji;
  9) codziennego rejestrowania swojej obecności w sposób przyjęty dla pracowników NFOŚiGW;
  10) usprawiedliwiania swojej nieobecności.
 14. Praktyka może zostać przerwana przez NFOŚiGW w każdej chwili, w przypadku niedopełnienia przez praktykanta warunków wskazanych w ust. 13. Praktyka w takim przypadku nie zostaje przez praktykanta odbyta. ZP przekazuje informację o przerwaniu praktyk do szkoły, do której uczęszcza student.
 15. W przypadku, gdy praktyka absolwencka odbywana jest odpłatnie, umowa może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 16. Praktyka w uzasadnionych, nieprzewidzianych wcześniej przypadkach może zostać skrócona na pisemny wniosek praktykanta. Praktyka w takim przypadku może zostać zaliczona przez NFOŚiGW jako odbyta, proporcjonalnie do planowanego okresu.
 17. Praktykant, w czasie trwania praktyk, podlega bezpośrednio kierującemu komórką organizacyjną NFOŚiGW, w której odbywa praktykę.
 18. Kierujący komórką organizacyjną, w której odbywa się praktyka, odpowiedzialny jest za jej organizację i zobowiązany jest do:
  1) wyznaczenia opiekuna praktyki. Informacja o wyznaczeniu opiekuna przekazywana jest niezwłocznie do ZP;
  2) opracowania programu praktyki;
  3) nadzoru nad realizacją programu praktyki.
 19. Opiekun praktyk pełni bezpośredni nadzór nad praktyką i jest zobowiązany do:
  1) ustalenia godzin odbywania praktyk, z zastrzeżeniem ust. 5;
  2) zapoznania praktykanta z zadaniami wykonywanymi w komórce organizacyjnej, w której odbywa praktykę;
  3) wdrożenia praktykanta do samodzielnego wykonywania zadań powierzonych w trakcie odbywania praktyki;
  4) przekazania kierującemu komórką organizacyjną, w sposób przyjęty w SKO, opinii o praktykancie po zakończeniu praktyki;
  5) potwierdzenia w ZP rozliczenia praktykanta ze zobowiązań wobec NFOŚiGW.
 20. Nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia praktyki opiekun wystawia opinię o praktykancie, w której wskazuje okres i rodzaj pracy wykonywanej przez praktykanta, umiejętności nabyte w czasie odbywania praktyki oraz może zawrzeć ocenę sposobu wykonywania tej pracy. Opinię tę przekazuje kierującemu SKO.
 21. Na podstawie otrzymanej opinii kierujący SKO wystawia praktykantowi zaświadczenie o odbyciu praktyk, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 lub 4 do procedury i przekazuje je do ZP, z zastrzeżeniem ust. 14 i 16.

II.2. Postępowanie w przypadku staży

 1. Staż odbywa się w oparciu o umowę zawartą pomiędzy NFOŚiGW a starostą. Obowiązki stron regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).
 2. W przypadku spełniania warunków ubiegania się o zorganizowanie stażu, określonych przez dany PUP, NFOŚiGW może wystąpić do starosty z wnioskiem o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.
 3. Zapotrzebowanie na stażystów zgłaszają bezpośrednio do ZP kierujący samodzielnymi komórkami organizacyjnymi. Z inicjatywą zorganizowania stażu w NFOŚiGW może występować również ZP oraz osoba bezrobotna.
 4. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, składany przez NFOŚiGW, powinien zawierać:
  1) dane NFOŚiGW: firmę, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania NFOŚiGW;
  2) liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
  3) liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż;
  4) imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż;
  5) proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące;
  6) opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego, w tym nazwę zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych;
  7) wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy.
 5. NFOŚiGW może we wniosku, o który mowa w ust. 4, wskazać także imię i nazwisko bezrobotnego, którego przyjmuje na staż.
 6. Kierujący komórką organizacyjną wyznacza opiekuna osoby/osób objętych programem stażu. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż trzema osobami.
 7. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu z przebiegu stażu, sporządzanym przez bezrobotnego.
 8. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
 9. Staż może zostać przerwany przez starostę:
  1) na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu w przypadku niezrealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu;
  2) na wniosek NFOŚiGW lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii NFOŚiGW i wysłuchaniu bezrobotnego, w przypadku:
     a) nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego podczas więcej niż jednego dnia stażu,
     b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
     c) usprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.
 10.  NFOŚiGW nie organizuje stażu w przypadku przeprowadzenia w okresie ostatnich sześciu miesięcy zwolnień pracowników z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy i innych obowiązujących w ww. zakresie przepisów prawa.

III. ZAŁĄCZNIKI (poniżej):

1) Wzór umowy o praktykę absolwencką;

2) Formularz aplikacyjny dla praktykantów;

3) Wzór zaświadczenia o odbytych praktykach studenckich;

4) Wzór zaświadczenia o odbytych praktykach absolwenckich.

KONTAKT:

Praktyki@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

zalacznik_nr_1.pdf
zalacznik_nr_1.pdf - (52,55 KB) Wzór umowy o praktykę absolwencką
zal.2_-_formularz_aplikacyjny.doc
zal.2_-_formularz_aplikacyjny.doc - (44,5 KB) Formularz aplikacyjny dla praktykantów
zalacznik_nr_3.pdf
zalacznik_nr_3.pdf - (18,28 KB) Wzór zaświadczenia o odbytych praktykach studenckich
zalacznik_nr_4.pdf
zalacznik_nr_4.pdf - (19,59 KB) Wzór zaświadczenia o odbytych praktykach absolwenckich
klauzula_informacyjna_praktyki_w_nfosigw.rtf
klauzula_informacyjna_praktyki_w_nfosigw.rtf - (66,4 KB) klauzula informacyjna praktyki w nfosigw